Beställarstöd - Solceller

Beställarstöd Solceller – Privatperson

Beställarstöd för installering av solceller är en resurs som hjälper privatpersoner, företag och organisationer att navigera genom processen att installera solceller på ett säkert och effektivt sätt. Beställarstöd kan omfatta rådgivning om val av solcellssystem, hjälp med att hitta och välja en pålitlig installationsleverantör, samt stöd under hela installationsprocessen från början till slut. Genom att använda beställarstöd kan man minska risken för att göra felaktiga val eller drabbas av problem under installationen av solcellssystemet. Beställarstöd kan också hjälpa till att öka förståelsen för hur solcellssystem fungerar och hur man kan optimera sin energiproduktion från solen.

Vad är beställarstöd?

Ska ni installera solceller på er fastighet kan det vara skönt att få hjälp hela vägen till färdigställande. 

Som ett första steg i Beställarstödet utför vår besiktningsman en statusbesiktning av taket, vilket innebär att vi tar reda på hur taket mår och vilka förutsättningar som finns för installation av solceller. Efter besiktningen upprättas ett besiktningsutlåtande där det tydligt framgår takets aktuella status, och utifrån utlåtandet rekommenderas om solceller kan monteras direkt eller om taket bör förbättras/läggas om innan installationen.

Vi är ett oberoende besiktningsföretag och rekommenderar aldrig någon specifik entreprenör av solceller, det är fritt för er som kund att välja. Däremot hjälper vår tekniker till att säkerställa att de offerter som har inkommit är fullständiga, inte innehåller dolda kostnader samt att du som kund har rätt skydd i form av försäkring och garantier.

När entreprenörens arbete är utfört och solcellerna är monterade på taket så utför vi en slutbesiktning av installationen. Entreprenören kallas i god tid till slutbesiktningen och uppmanas att ta fram nödvändig dokumentation inför besiktningen. 

Vid besiktningstillfället går vi noga igenom fyra huvudpunkter;

 • dokumentation, avtal och garantier
 • kablage
 • elsäkerheten
 • infästningarna.

Efter besiktningen upprättas ett besiktningsutlåtande. Vid ej godkänd slutbesiktning ska entreprenören kostnadsfritt åtgärda de fel och brister som framkommit. Ni kan även läsa mer om slutbesiktning av solceller här.

Vid besiktningen ska besiktningsmannen avgöra om entreprenaden är godkänd eller ej godkänd. De
eventuella anmärkningar som uppkommer vid besiktningen är entreprenören skyldig att åtgärda inom skälig tid.

Vanliga frågor och svar

Du som beställare uppmanas att nödvändiga uppgifter finns tillhanda vid slutbesiktningen samt att
besiktningsmannen på ett säkert sätt får tillgång till taket (en säker stege ska finnas tillgänglig).
Parterna kallar själva övriga som ska närvara vid besiktningen. Det förutsätts att parternas
representanter har behörighet att föra sina huvudmäns talas. Kallelse skickas via e-post till parterna.

En slutbesiktning av solcellsinstallationen är en viktig process som ska utföras innan solcellerna tas i bruk. Syftet med en sådan besiktning är att säkerställa att installationen har utförts korrekt och att alla säkerhetsutrustningar är på plats. Dessutom ska besiktningen granska att all dokumentation som krävs för installationen finns tillgänglig och är korrekt ifylld.

Under slutbesiktningen kommer en besiktningsman att undersöka solcellerna och säkerställa att de har installerats på rätt sätt. Han eller hon kommer också att kontrollera att alla säkerhetsåtgärder har vidtagits och att all utrustning som krävs för att driva solcellerna finns på plats. Om några problem eller avvikelser upptäcks under besiktningen måste de åtgärdas innan solcellerna kan tas i bruk.

När besiktningen är klar och allt har verifierats som korrekt kommer besiktningsmannen att utfärda en certifiering. Certifieringen bekräftar att installationen har godkänts och att solcellerna kan tas i bruk. Det är viktigt att notera att en slutbesiktning av solceller är en nödvändig och obligatorisk del av installationsprocessen för att säkerställa att allt är korrekt och att installationen är säker att använda.

Alla brister och avvikelser som besiktningsmannen upptäcker vid besiktningstillfället protokollförs. De fel och brister som kan belastas entreprenören ska sedan skyndsamt åtgärdas av entreprenören, utan
att detta kostar dig som husägare något.

Vid en slutbesiktning av solceller kan olika fel och brister upptäckas som kan påverka installationens prestanda, driftsäkerhet och säkerhet. Nedan följer några exempel på vanliga brister som kan upptäckas under en slutbesiktning av solceller:

 1. Felaktig installation: Solcellerna kan ha installerats på ett felaktigt sätt, vilket kan leda till problem med anslutningar, kablar, eller montering. Detta kan påverka solcellernas prestanda och leda till ökad risk för kortslutning eller överhettning.

 2. Skador på solcellerna: Solcellerna kan ha skador som påverkar prestanda eller säkerhet, till exempel sprickor, bucklor eller defekter. Detta kan orsaka minskad effektivitet, ökad risk för skador på utrustning eller skada på personer som hanterar solcellerna.

 3. Felaktig eller otillräcklig jordning: Solcellerna måste vara ordentligt jordade för att skydda mot elektriska störningar och förhindra farliga strömmar. Om jordningen inte är korrekt eller otillräcklig kan det leda till skador på utrustning och skapa säkerhetsrisker.

 4. Problem med överbelastning eller kortslutning: Solcellerna kan orsaka överbelastning eller kortslutning i systemet om de inte är korrekt dimensionerade eller installerade. Detta kan leda till skador på utrustning eller skada på personer som hanterar solcellerna.

 5. Felaktig dokumentation: Felaktig eller ofullständig dokumentation kan innebära att viktig information om solcellerna saknas eller att garantier och andra avtal inte uppfylls.

Sammanfattningsvis är det viktigt att alla brister och fel som upptäcks under en slutbesiktning av solceller åtgärdas för att säkerställa att installationen fungerar korrekt, är säker att använda och uppfyller alla krav och föreskrifter.

 1. Åtgärda felaktig installation: Om installationen är felaktig måste den åtgärdas så att solcellerna är korrekt installerade. Detta kan innebära att man gör om installationen, justerar anslutningar eller kablar, eller byter ut defekta delar.

 2. Byt ut skadade solceller: Om solcellerna är skadade kan de behöva bytas ut för att säkerställa att de fungerar korrekt och att installationen är säker att använda.

 3. Åtgärda problem med jordning: Om jordningen är felaktig eller otillräcklig måste den åtgärdas för att skydda mot elektriska störningar och förhindra farliga strömmar. Detta kan innebära att man justerar befintlig jordning eller installerar en ny.

 4. Åtgärda problem med överbelastning eller kortslutning: Om solcellerna orsakar överbelastning eller kortslutning i systemet måste detta åtgärdas genom att korrigera dimensioneringen eller installationen av solcellerna.

 5. Uppdatera dokumentationen: Om dokumentationen är felaktig eller ofullständig måste den uppdateras så att all information är korrekt och tillgänglig för framtida användning.

Det är viktigt att åtgärda brister och problem som upptäcks vid en slutbesiktning av solceller för att säkerställa att installationen fungerar korrekt och är säker att använda. Det är också viktigt att alltid anlita en professionell och erfaren installatör för att minimera risken för problem och fel vid installationen.

Våra besiktningsmän kommer alltid vara noga kvalitetssäkrade. De är godkända byggingenjörer via SBR eller certifierade via andra certifieringsorgan och vidareutbildas varje månad inom solcellsbesiktning. Vi anser att det krävs för att göra en ordentlig solcellsbesiktning och vi strävar efter att våra besiktningsmän ska sätta en ny högre branschstandard.

Vi kommer att kalla entreprenören så att denne också har en möjlighet att närvara vid besiktningen, allt för att förfarandet ska följa de föreskrifter som gäller vid en slutbesiktning. Kallelsen behöver gå ut till entreprenören minst två veckor innan besiktningen för att de ska ha möjlighet att infinna sig, undantag kan göras om entreprenören uttryckligen ger sitt medgivande till en besiktning med kort varsel.

Kontraktsparterna har möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt sätt avgör om utförandet är rätt eller fel. De fel som uppdagas antecknar besiktningsmannen i ett utlåtande som efter upprättande skickas till beställare och entreprenör.

Om brister upptäcks vid en slutbesiktning av solceller är det viktigt att vidta åtgärder för att lösa problemen och säkerställa att installationen fungerar korrekt och är säker att använda. Nedan följer några exempel på åtgärder som kan vidtas vid upptäckta brister:

 1. Åtgärda felaktig installation: Om installationen är felaktig måste den åtgärdas så att solcellerna är korrekt installerade. Detta kan innebära att man gör om installationen, justerar anslutningar eller kablar, eller byter ut defekta delar.

 2. Byt ut skadade solceller: Om solcellerna är skadade kan de behöva bytas ut för att säkerställa att de fungerar korrekt och att installationen är säker att använda.

 3. Åtgärda problem med jordning: Om jordningen är felaktig eller otillräcklig måste den åtgärdas för att skydda mot elektriska störningar och förhindra farliga strömmar. Detta kan innebära att man justerar befintlig jordning eller installerar en ny.

 4. Åtgärda problem med överbelastning eller kortslutning: Om solcellerna orsakar överbelastning eller kortslutning i systemet måste detta åtgärdas genom att korrigera dimensioneringen eller installationen av solcellerna.

 5. Uppdatera dokumentationen: Om dokumentationen är felaktig eller ofullständig måste den uppdateras så att all information är korrekt och tillgänglig för framtida användning.

Det är viktigt att åtgärda brister och problem som upptäcks vid en slutbesiktning av solceller för att säkerställa att installationen fungerar korrekt och är säker att använda. Det är också viktigt att alltid anlita en professionell och erfaren installatör för att minimera risken för problem och fel vid installationen.

Vid en slutbesiktning av solceller för en privatperson finns det flera kriterier som måste uppfyllas för att installationen ska godkännas och tas i bruk. Dessa kriterier är viktiga för att säkerställa att installationen är korrekt och att den är säker att använda.

 • För det första måste solcellerna installeras enligt gällande regler och föreskrifter. Detta inkluderar att installationen utförs av en behörig installatör och att allt görs enligt branschstandarder och säkerhetskrav.
 • För det andra måste solcellerna vara korrekt dimensionerade för att generera tillräckligt med energi för att möta hushållets behov. Solcellerna måste också vara placerade på en lämplig plats för att få tillräckligt med solljus och undvika skuggning.
 • För det tredje måste alla säkerhetskrav uppfyllas, inklusive korrekt jordning och isolering, samt skydd mot överbelastning och kortslutning.
 • För det fjärde måste all dokumentation vara på plats och korrekt ifylld. Detta inkluderar bland annat installationsmanualer, garantier och säkerhetsinstruktioner.

Slutligen måste en behörig besiktningsman utföra en slutbesiktning av solcellerna och godkänna installationen innan den tas i bruk. Besiktningsmannen kommer att kontrollera att alla kriterier har uppfyllts och att installationen är korrekt och säker att använda.

 1. Skuggning: Skuggor från träd, byggnader eller andra hinder kan minska mängden solljus som når solcellspanelerna, vilket minskar produktionen av energi.

 2. Renlighet: Om panelerna är smutsiga eller täckta av damm, pollen eller andra föroreningar kan det minska effektiviteten.

 3. Felaktiga eller skadade komponenter: Om det finns problem med kablar, omvandlare eller andra komponenter kan det påverka prestandan hos solcellsanläggningen.

 4. Ålder: Solcellspaneler har en begränsad livslängd och förlorar gradvis sin effektivitet över tid.

 5. Överhettning: Om solcellerna blir för varma kan det minska effektiviteten och förkorta livslängden på panelerna.

 6. Felaktig installation: En felaktig installation kan leda till problem med prestanda och stabilitet hos solcellsanläggningen.

Genom att utföra regelbunden underhåll och övervakning av solcellsanläggningen kan man undvika dessa problem och säkerställa att anläggningen fungerar korrekt och producera så mycket energi som möjligt.

Boka ett villkorslöst startmöte.

Går du i tankarna att installera solceller? Låt våra handläggare hjälpa dig på vägen.

Få ett kostnadsfritt prisförslag

Om du behöver direkt hjälp, tveka inte att ringa oss på 010-20 70 805. Våra experter står redo att ge dig den support du behöver. Vår växel är öppen vardagar 08.30 – 17.00.

Alternativt, kan du fylla i vårt formulär så kontaktar vi dig inom en arbetsdag med prisförslag.